tisdag 31 januari 2012

Sven Dahl


Sven Dahl skulle i söndags ha fyllt 100 år. Hans insats för förståelsen av de äldre svenska agrarlandskapet är ovärderlig, men allt för lite uppmärksammad. Under den korta tid som jag som ung doktorand i Stockholm och han som äldre professor i Göteborg och sedermera emeritus, båda stod och bläddrade i lantmäteriakterna på Lantmäteristyrelsens arkiv vid Kungsträdgården i Stockholm hade vi ingen direkt kontakt. Han hade då efter en längre period av främst ekonom-geografiska studier återvänt till det äldre svenska agrarlandskapet som forskningsområde. Jämfört med de mer högljudda och synliga kulturlandskapsforskarna i Stockholm framstod han som tillbakadragen och försiktig och inte villig till lika långt dragna slutsatser och modeller.

Vi hade egentligen bara ett kort samtal och det var på en konferens i Rennes 1977. Då gav han den unge doktoranden några korta kloka råd.

För mig har särskilt hans djupa förståelse för odlingssystem, som inte enkelt föll in i den då rådande mallen ensäde-tvåsäde-tresäde, varit av stor betydelse, liksom hans förståelse för allmogetermerna och därmed för språkets betydelse för forskningen om det äldre jordbrukslandskpet. Det är främst i det postumt utgivna verket Studier i äldre skånska odlingssystem (1998) som dessa aspekter kommer till uttryck.

Nu har hans barn, varav två är professorskollegor och vänner här på Stockholms Universitet (Östen och Gudrun), uppmärksammat hundraårsjubileet med en alldeles utmärkt hemsida där man bl.a. kan finna en nyskannad version av hans doktorsavhandling och länkar till en del andra verk. Jag blir mest av allt nyfiken på  Duration of Lunch Interval, an Aspect of Urban Social Geography.

Inga kommentarer: